Author: Myers JE, Thompson ML, Naik I, Theodorou P, Esswein E, Tassel H, et al.

Source: Neurotoxicology. 2003;24:875-883.